Download for Android

International Folklore Festival Festival 2017

Ohrid, Macedonia


1 followers 546

Feed

International Music Festival “From Folk to Modern Dances” <br> 01 – 05 Sep 2017

link 2017-02-21 11:03:58

International Music Festival “From Folk to Modern Dances” <br> 01 – 05 Sep 2017 Have a great day! Take a look at the following festival and apply for it: International Music Festival "From Folk to Modern Dances" 01-05 September 2017, in Durres, Albania Имајте убав ден! Погледнете го следниов фестивал и аплицирајте: Интернационален Музички Фестивал “Од Фолк до Модерни Танци“ 01-05 Септември 2017, во Драч, Албанија.iffom.com

Timeline Photos

photo 2017-02-18 10:55:12

We would like to wish you a great weekend! Apply now for the International Balkan Children Folklore Festival in Ohrid, Macedonia. 24-28 May 2017 Contact us at: milenko.and1@gmail.com Our website: www.iffom.com Ви посакуваме убав викенд! Аплицирајте веднаш на Интернационалниот Балкански Детски Фолклорен Фестивал во Охрид, Македонија. 24-28 Мај 2017 Контактирајте не на: milenko.and1@gmail.com Нашата веб страна: www.iffom.com

Timeline Photos

International Folklore Festival “St. Trinity” <br> 02-06 June 2017

link 2017-02-17 11:37:32

International Folklore Festival “St. Trinity” <br> 02-06 June 2017 Good morning! Our daily festival offer: International Folklore Festival "St. Trinity" 02-06 June 2017, in Ohrid, Macedonia. Добро утро! Нашата дневна фестивалска понуда Интернационален Фолклорен Фестивал “Св. Тројца“ 02-06 Јули 2017, во Охрид, Македонија.iffom.com

Timeline Photos

photo 2017-02-16 11:53:57

Welcome to our International Folklore Festival "Macedonian Embroidery" 18-22 May 2017, in Ohrid, Macedonia. Apply now, save 5%! Повелете на нашиот Интернационален Фолклорен Фестивал “Македонски Вез“ 18-22 Мај 2017, во Охрид, Македонија. Аплицирајте сега, заштедете 5%! website: www.iffom.com email contact: milenko.and1@gmail.com

Timeline Photos

International Folklore Festival “Moonlight in Rimini” <br> 04 – 09 August 2017

link 2017-02-15 10:50:42

International Folklore Festival “Moonlight in Rimini” <br> 04 – 09 August 2017 Good morning! We would like to wish you a great day. Apply for the International Folklore Festival "Moonlight in Rimini" 04-09 August 2017, in Rimini, Italy. Добро утро! Ви посакуваме убав ден. Аплицирајте на Интернационалниот Фолклорен Фестивал “Moonlight in Rimini" 04-09 Август 2017, во Римини, Италија.iffom.com

International Folklore, Choir and Modern Festival “Singing and Dancing in Budva” <br> 18 – 22 May 2017

link 2017-02-14 10:36:01

International Folklore, Choir and Modern Festival “Singing and Dancing in Budva” <br> 18 – 22 May 2017 Tuesday mood: International Folklore, Choir & Modern Festival "Singing & Dancing in Budva" 18-22 May 2017, in Budva, Montenegro. Apply now! Вторничко расположение: Интернационален Фолклорен, Хорски и Модерен Фестивал “Пеење и Танцување во Будва“ 18-22 Мај 2017, во Будва, Црна Гора. Аплицирајте веднаш!iffom.com

Timeline Photos

photo 2017-02-13 16:07:20

Welcome to our International Children and Youth Folklore Festival "Spring Flower" 12-15 May 2017, in Ohrid, Macedonia. Apply now! Save 5%! www.iffom.com Повелете на нашиот Интернационален Детски и Младински Фолклорен Фестивал „Пролетно Цвеќе“ 12-15 Мај 2017, во Охрид, Македонија. Аплицирајте веднаш! Заштедете 5%! www.iffom.com

Timeline Photos

I – International Folklore Festival “Sunny Beach 2017” <br> 08 – 15 June 2017

link 2017-02-13 12:11:35

I – International Folklore Festival “Sunny Beach 2017” <br> 08 – 15 June 2017 Dear friends, Have a look at the following festival offer: I- International Folklore Festival "Sunny Beach 2017" 08-15 June 2017 in Sunny Beach, Bulgaria. You may start applying directly on our website. Драги пријатели, Погледнете ја следната фестивалска понуда: I-Интернационален Фолклорен Фестивал “Сончев Брег 2017„ 08-15 Јуни 2017 во Сончев Брег, Бугарија. Можете да аплицирате директно на нашата веб страна.iffom.com

International Folklore, Choir and Modern Festival “Herceg Novi 2017” <br> 24 – 29 Aug 2017

link 2017-02-11 12:33:26

International Folklore, Choir and Modern Festival “Herceg Novi 2017” <br> 24 – 29 Aug 2017 Have a great weekend! Here is our festival offer in Herceg Novi, Montenegro from 24-29 August 2017: International Folklore, Choir & Modern Festival "Herceg Novi 2017" For any questions, feel free to contact us. Имајте убав викенд! Еве ја нашата фестивалска понуда во Херцег Нови, Црна Гора од 24-29 Август 2017: Интернационален Фолклорен, Хорски и Модерен Фестивал “Херцег Нови 2017“ Доколку имате прашања слободно контактирајте не.iffom.com

International Music Festival “From Folk to Modern Dances” <br> 20 June – 24 June 2017

link 2017-02-10 10:52:33

International Music Festival “From Folk to Modern Dances” <br> 20 June – 24 June 2017 Hello! Save yourself a spot for the upcoming festival in Durres, Albania: International Music Festival "From Folk to Modern Dances" 20-24 June 2017 Apply on our website. Здраво! Обезбедете си место на претстојниот фестивал во Драч, Албанија: Интернационален Музички Фестивал “Од Фолк до Модерни Танци“ 20-24 Јуни 2017 Аплицирајте на нашата веб страна.iffom.com

Comments

Share your opinion of this festival

Login to comment